Przejdź do treści

Przedszkole nr 126 „Zaczarowane Podwórko”

Przedszkole nr 126 „Zaczarowane Podwórko”

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci

Home » DOKUMENTY » Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.

2. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców.

3. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

4. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

5. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

6. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.

7. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 7:00 do godziny 9:00 lub w każdym innym czasie pracy placówki z uwzględnieniem ust. 7.

8. Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków wymagane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka zostało zgłoszone telefonicznie lub osobiście do godziny 9:00.

9. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17:30.

10. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są:

a) rozebrać dziecko w szatni,

b) osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy do której dziecko uczęszcza lub przekazać osobiście nauczycielce dyżurującej.

11. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (opiekunów) na terenie przedszkola np. wejście przed budynkiem przedszkola, szatnia, przed salą zajęć, itp.

12. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka.

13. Rodzice (prawni opiekunowie) na początku września składają pisemne oświadczenia o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola. Oświadczenia można uzupełniać o kolejne osoby w trakcie trwania roku szkolnego. Oświadczenia tracą ważność wraz z końcem roku szkolnego, czyli 31 sierpnia każdego roku.

14. Osobą upoważnioną do odbierania dziecka z przedszkola może być tylko osoba pełnoletnia.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci (pdf)

POL_BIP_full (1)
Skip to content