Przejdź do treści

Przedszkole nr 126 „Zaczarowane Podwórko”

Przedszkole nr 126 „Zaczarowane Podwórko”

STATUT PRZEDSZKOLA

Home » DOKUMENTY » STATUT PRZEDSZKOLA

 

Statut Przedszkola nr 126 „Zaczarowane Podwórko” został opracowany w oparciu o następującą podstawę prawną:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991r. nr 95 poz. 425 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
  4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982r. nr 3 poz. 19 z późn. zm.).
  5. Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116)

Główne zapisy dotyczą: nazwy i typu placówki, organu prowadzącego, celów i zadań placówki, organów działających na terenie przedszkola, ich kompetencji i zasad działania, organizacji przedszkola, programów pracy wychowawczo-dydaktycznej, zakresu zadań zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników, zasad rekrutacji wychowanków, sytuacji dopuszczających skreślenie wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, liczby dzieci w oddziale, współpracy z rodzicami, zasad gospodarki finansowej, dokumentacji przedszkola.

Statut Przedszkola nr 126 „Zaczarowane Podwórko”

 

POL_BIP_full (1)
Skip to content