Przejdź do treści

Przedszkole nr 126 „Zaczarowane Podwórko”

Przedszkole nr 126 „Zaczarowane Podwórko”

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Przedszkola nr 126 „Zaczarowane Podwórko”

Przedszkole nr 126 „Zaczarowane Podwórko” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Przedszkola nr 126 „Zaczarowane Podwórko”.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie zdjęcia posiadają dokładne opisy alternatywne.

Wyłączenia

 • Strona zawiera mapę dojazdu – mapy są wyjęte z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 126 „Zaczarowane Podwórko”
 • Adres: ul. Wokalna 1, 02-786 Warszawa
 • E-mail: p126@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 259 41 63

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole posiada dwa wejścia: wejście główne od strony ulicy Wokalnej oraz wejście drugie od strony ulicy Zamiany. Przed wejściami znajdują się schodki oraz pochylnie dla wózków.

W wiatrołapach dość mała przestrzeń manewrowa, mogąca utrudnić samodzielne otwarcie drzwi. Przy wejściach znajdują się domofony. Wyjście możliwe po naciśnięciu wysoko umieszczonego przycisku. Drzwi otwiera pracownik przedszkola.

Przedszkole znajduje się w budynku parterowym z dostępem do korytarzy. Brak wind.

Wewnątrz budynku brak pochylni, platform, pętli indukcyjnych.

Informacji głosowych udzielają pracownicy sekretariatu lub pracownicy dyżurujący przy drzwiach wejściowych.

Placówka posiada łazienkę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łazienka dostępna jest w części budynku od strony ulicy Zamiany.

Placówka mieści się wśród budynków mieszkalnych na osiedlu i nie posiada parkingu.

Można wejść do budynku z psem asystującym i przebywać z nim w holu i szatniach, w uzasadnionych przypadkach również w salach dydaktycznych.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego np. poprzez bezpłatny panel: https://tlumacz.migam.org/.

Sposób dojazdu:

1. Najbliższa stacja metra – Metro Ursynów (M1) znajduje się w odległości ok 400 metrów. Dojście na perony metra możliwe jest za pomocą schodów lub windy.

2. Najbliższe przystanki autobusowe:

 • Ursynów Płn. 08 (w odległości ok. 200 metrów) linie autobusowe: 179, 195, 715, 737
 • Ursynów Płn. 04 (w odległości ok. 400 metrów) linie autobusowe: 193
 • Ursynów Płn. 02 (w odległości ok. 550 metrów) linie autobusowe: 185, 503
 • Metro Stokłosy 04 (w odległości ok. 580 metrów) linie autobusowe: 401
 • Metro Stokłosy 02 (w odległości ok. 760 metrów) linie autobusowe: 209, 239, 809

Loading

Skip to content