Przejdź do treści

Przedszkole nr 126 „Zaczarowane Podwórko”

Przedszkole nr 126 „Zaczarowane Podwórko”

RADA RODZICÓW

Home » RADA RODZICÓW

Rada Rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola. 

Podstawowym celem Rady jest:

  • współdziałanie z przedszkolem w procesie wychowawczym, opiekuńczym i dydaktycznym;
  • zaangażowanie rodziców służące podnoszeniu jakości pracy przedszkola i zaspokajaniu potrzeb dzieci.

W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych. Rada wybiera ze swojego grona prezydium – przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Rada działa kolegialnie i dąży do podejmowanie uchwał drogą konsensusu. W posiedzeniu Rady biorą udział: dyrektor, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, członkowie Rady Rodziców, zainteresowani rodzice, oraz inne osoby w charakterze ekspertów. Zebrania rady zwoływane są dwa razy w roku lub na wniosek dyrektora, przewodniczącego czy 1/3 członków Rady częściej. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.

Składki na Radę Rodziców

Składka miesięczna w roku szkolnym 2022/23 wynosi 25zł płatna w miesiącach IX-VI. (Składka roczna 250zł.)

Składki na Radę Rodziców należy wpłacać na konto o numerze: 51 1540 1157 2034 0001 4187 0001

tytule przelewu prosimy wpisywać:
grupę (np. IVb Motylki)
imię i nazwisko dziecka
miesiąc/ce, za które jest wpłata

Prosimy NIE stosować polskich znaków.

Budżet Rady Rodziców na rok szkolny 2022/23

Plan wydatków RR na rok 2022-23

Wydatki RR za 2021-22

POL_BIP_full (1)
Skip to content