Przejdź do treści

Przedszkole nr 126 „Zaczarowane Podwórko”

Przedszkole nr 126 „Zaczarowane Podwórko”

Procedura powypadkowa

Home » DOKUMENTY » Procedura powypadkowa
Procedura postępowania w razie wypadku wychowanka w przedszkolu

Wypadek ucznia jest zdarzeniem nagłym wywołanym przyczyną zewnętrzną, powodującą uraz (lub śmierć), które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką przedszkola:

 • w budynku i na terenie przedszkola
 • poza terenem przedszkola (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli)

 

Udzielenie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanemu

Pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku ucznia niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Udzielenie pierwszej pomocy w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego. Jej nieudzielnie, szczególnie w odniesieniu do osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo ucznia, skutkuje sankcją karną.

Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi ustala się:

 • potrzebę wezwania pogotowia,
 • potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,
 • godzinę odbioru dziecka z przedszkola w dniu zdarzenia

Informację o powyższych ustaleniach nauczyciel może zamieścić również w dzienniku zajęć.

 

W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) dyrektor lub upoważniona osoba wzywa pogotowie ratunkowe. 

W przypadku stwierdzenia przez lekarza potrzeby pobytu ucznia w szpitalu należy zapewnić uczniowi opiekę w drodze do szpitala.

 

Obowiązek powiadamiania i zabezpieczenia miejsca zdarzenia

Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu (zdjęcia) przez zespół powypadkowy.

Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem przedszkola, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

Pracownik nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów.

Ważne!

O zdarzeniu pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora przedszkola.

Ponadto:

 • o każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
 1. rodziców (opiekunów) poszkodowanego,
 2. pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. społecznego inspektora pracy,
 4. organ prowadzący placówkę (pisemnie, drogą mailową)
 5. radę rodziców.
 • wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 • wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

Zawiadomień dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik placówki.

 

Powołanie zespołu powypadkowego

Zespół powypadkowy powołuje Dyrektor przedszkola. W skład zespołu wchodzi współpracujący z przedszkolem pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownik przedszkola przeszkolony w zakresie bhp.

Jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp, w skład zespołu wchodzi dyrektor oraz pracownik przedszkola przeszkolony w zakresie bhp.

W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.

Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników przedszkola wyznacza dyrektor.

 

Postępowanie powypadkowe

Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową:

 • przesłuchuje poszkodowanego ucznia (w obecności rodzica lub za zgodą rodzica wychowawcy/pedagoga/psychologa przedszkolnego).
 • przesłuchuje świadków wypadku, sporządza notatki,
 • sporządza opis, szkic lub fotografię miejsca wypadku;
 • uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek;
 • uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku;
 • sporządza protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor przedszkola.

Przekroczenie 14 dniowego terminu może nastąpić w przypadku, gdy wystąpią uzasadnione przeszkody lub trudności uniemożliwiające sporządzenie protokołu w wyznaczonym terminie. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu; członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.

Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor placówki.

Protokół powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach, dla:

poszkodowanego, placówki, która przechowuje go w dokumentacji powypadkowej wypadku ucznia, organu prowadzącego lub kuratora oświaty (na żądanie).

Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się poszkodowanego pełnoletniego, rodziców poszkodowanego małoletniego.

Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym. Jeżeli do treści protokołu powypadkowego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia przez rodziców ucznia poszkodowanego (lub ucznia pełnoletniego) postępowanie powypadkowe uznaje się za zakończone.

 

Składanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego

W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.

Zastrzeżenia składa się przewodniczącemu zespołu ustnie lub na piśmie.

Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:

 • niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego,
 • sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym

Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący placówkę.

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący placówkę może:

 • zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych,
 • powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

 

Dokumentacja

 • Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wypadków.

(rejestr wypadków musi być zgodny z danymi wpisanymi do SIO).

 • Wzór protokołu powypadkowego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia
 • W protokole powypadkowym wpisuje się środki zapobiegawcze. Dyrektor informuje radę pedagogiczną o wnioskach i podjętych działaniach profilaktycznych zmierzających do zapobiegania analogicznym wypadkom.

Ważne ! Dane w rejestrze wypadków oraz dane ujęte w SIO muszą być również zgodne z liczbą powiadomień o wypadkach podmiotów wymienionych w rozporządzeniu.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003, poz. 69 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U.z 2009 r. poz. 870).

Procedura powypadkowa (pdf)

POL_BIP_full (1)
Skip to content