Przejdź do treści

Przedszkole nr 126 „Zaczarowane Podwórko”

Przedszkole nr 126 „Zaczarowane Podwórko”

Procedura rozpatrywania skarg i wniosków

Home » DOKUMENTY » Procedura rozpatrywania skarg i wniosków
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, ze zm)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46)
ZASADY OGÓLNE
 1. Skargi i wnioski należy składać do Dyrektora Przedszkola
 2. Prawo składania skarg i wniosków do Dyrektora Przedszkola przysługuje: pracownikom przedszkola, rodzicom wychowanków, Radzie Rodziców.
 3. Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi na temat funkcjonowania przedszkola z zachowaniem drogi służbowej: nauczyciel – dyrektor – organ prowadzący i nadzorujący.
 4. Skargi   i  wnioski  można  składać  we  własnym  interesie, w  interesie  innych  osób, lub w interesie społecznym.
 5. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie.
 6. W przypadku zgłoszenia skargi ustnie  sporządza się notatkę.
 7. Przedmiotem skargi może być:
  1. zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników przedszkola
  2. naruszenie praw i godności osobistej wychowanka
  3. naruszenie strefy bezpieczeństwa wychowanka
  4. przewlekłe załatwianie spraw
 8. Dyrektor rozpatruje skargi w ramach swoich właściwości.
 9. Dyrektor przedszkola:
  1. czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzieleniem odpowiedzi
  2. prowadzi rejestr skarg i wniosków
  3. udziela zgłaszającym się w sprawie skarg niezbędnych informacji o toku załatwiania sprawy.
 10. Skarga powinna być rozpatrzona bez zwłoki a jeśli konieczne są uzgodnienia lub przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, powinna być załatwiona w terminie:
  1. jednego miesiąca od daty wpłynięcia lub dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania   wyjaśniającego, jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.
 11. W razie niemożliwości załatwienia sprawy w powyższym terminie Dyrektor Przedszkola ma obowiązek zawiadomić skarżącego o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia spraw oraz o przewidywanym terminie jej rozpatrzenia.
 12. Po wyjaśnieniu skargi Dyrektor przekazuje skarżącemu pisemne zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi.
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
 1. Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg sprawuje Dyrektor Przedszkola
 2. W sprawach   dotyczących przyjmowania i rozpatrywania skarg, o których nie traktuje niniejsza Procedura stosuje się odpowiednio przepisy KPA.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rejestrowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków (pdf)

POL_BIP_full (1)
Skip to content